Algemene voorwaarden – Brueghelgames

Algemeen
De deelnemer is verplicht het spelelement gedurende de spelactiviteit in goede staat te houden en te onderhouden. Defecten aan het materieel alsmede schade dienen onverwijld aan Stichting Bruegheliaansfestijn te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van deelnemer.
 
Aansprakelijkheid
Stichting Bruegheliaansfestijn draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Stichting Bruegheliaansfestijn nimmer gehouden om geleden schade te vergoeden.
Deelname is op eigen risico. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen gedurende het evenement alsmede een EHBO-post door een derde partij.  Deelnemers dienen zelf een ziektekosten-/ongevallenverzekering te hebben. De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade, behoudens tekortkoming van organisatie.

Privacy
Het is toegestaan foto’s te maken tijdens het evenement, deze al dan niet verstrekt worden door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 
Slotbepaling
In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Stichting Bruegheliaansfestijn.