Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden tot deelneming aan het Bruegheliaans Festijn

Deze Algemene Voorwaarden tot deelneming aan het Bruegheliaans Festijn Losser 2018, hierna te
noemen de Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op iedereen die actief, dan wel passief op of
rond het festijn activiteiten ontplooit, hierna te noemen ´deelnemer´. Naast deze Algemene Voorwaarden
kunnen ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, afhankelijk van de aard van de activiteit. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk met de aanvullende voorwaarden verbonden. Het Bruegheliaans Festijn wordt georganiseerd door de stichting Bruegheliaans Festijn, postbus 13, 7580 AA Losser, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41028951, verder aangeduid als ´destichting´, welke tevens vergunninghouder is. 

Het is de deelnemer niet toegestaan:

a) Reclame te maken op welke manier dan ook, anders dan voor de eigen, bij de stichting ingeschreven naam van de betreffende organisatie (bedrijf, vereniging, stichting). Het dragen van merkkleding, waarvan het merk duidelijk zichtbaar is, evenals het opvallend dan wel frequent noemen van merk- of handelsnamen, wordt al gezien als een vorm van reclame. 

b) Sponsoren aan te trekken, sponsoractiviteiten op het festijn te ontplooien of activiteiten onder te verpachten.

c) Het strooien of op een andere manier verspreiden van confetti of papiersnippers, dan wel andere materiaal, waaronder folders, stickers en flyers.

d) Zonder vergunning kansspelen of andere activiteiten te organiseren waarvoor een vergunning van de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser benodigd is.

e) Zonder uitdrukkelijke vergunning van de stichting producten te koop aan te bieden of activiteiten te ontplooien.

f) Zonder uitdrukkelijke vergunning van de stichting in het openbaar, alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen te nuttigen, dan wel uit te schenken.

g) Versterkte muziek d.m.v. een geluidsinstallatie ten gehore te brengen welke niet is voorzien van een geluidsbegrenzer.

h) Zonder uitdrukkelijke vergunning van de stichting muziek te maken of van een geluidsinstallatie gebruik te maken waardoor een kerkdienst, of andere deelnemers aan het festijn in hun activiteiten worden gestoord.

i) Een ander locatie te kiezen dan waarvoor vergunning verleend is, dan wel die door de stichting is aangewezen.

j) Kramen te verplaatsen zonder toestemming van de stichting en/of kramen of andere objecten dusdanig te plaatsen dat de vrije doorgang op de openbare weg minder dan 3,5 meter bedraagt.

k) Zonder uitdrukkelijke vergunning van de stichting voertuigen op het festijn te parkeren.

l) Zondag 2 september voor 13:00 uur muziek of bovenmatig veel lawaai te maken.

De deelnemer is gehouden:

m) Aanvragen voor vergunningen bij de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser in te dienen via de stichting.

n) Zorg te dragen dat haar normale afval, of door het ontplooien van haar activiteiten verkregen afval door derden, dagelijks na afloop van de festiviteiten in de afvaltonnen wordt gedeponeerd.

o) Bedrijfsafval waar verwerkingsrechten voor verschuldigd zijn, zelf af te voeren; bodemvervuiling of vervuiling van het straatoppervlak te voorkomen. Bij niet nakoming zullen de verwerking- en/of reinigingskosten op de deelnemer worden verhaald.

p) Alle mogelijke maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, ten einde te voorkomen dat de gemeente Losser, de stichting, het publiek, dan wel derden, ten gevolge van de deelneming schade lijden.

q) Voor Wettelijke Aansprakelijkheid en zakelijke schade verzekerd te zijn.

r) Alle aanwijzingen gegeven door of vanwege de gemeente Losser, de politie en functionarissen van de stichting stipt op te volgen.

Aansprakelijkheid van de stichting.
Indien buiten de schuld van de stichting of door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de
stichting, ook al waren die omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de gemaakte
overeenkomst al te voorzien, daaronder begrepen maatregelen van overheidswege opgelegd, de
stichting niet in staat is gemaakte overeenkomsten m.b.t. het Bruegheliaans Festijn en alles wat daarmee
verband houdt na te komen, is de stichting van alle hieruit voortvloeiende verplichtingen tegenover de
deelnemer ontslagen en tot geen enkele schadevergoeding verplicht. Tevens is de stichting niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook die de deelnemer lijdt ten gevolge van hun deelname aan het
Bruegheliaans Festijn.